Chinese Journal of Zoonoses
  Home  |   About Us  |  Editorial  |  Subscription  |  Collected  |  Instruction  |  Contact Us  |  Message | Email Alert  |  Chinese
Chinese Journal of Zoonoses
Submission
Instruction
Manuscript format requirement
Treatment process and time
Manuscript revision notes
Proofreading process
  explanation
Manuscript inquires the notes
Manuscript employ notes
Cost
Template
Paper authorization
References description format
Medical and health class
 subdivisision classified number
More...
 
 
Paper Search Adv Search
 
2021 Vol.37 Issue.8,
Published 20 August 2021

Original Articles
Experimental Studies
Reviews
Translation
Diseases Control and Prevention
Communicable disease Surveillance
 
0
2021 Vol. 37 (8): 0-0 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 798KB] ( 44 )
Original Articles
669 Bioinformatic analysis of the Hrp1 protein of Mycobacterium tuberculosis
LIU Jing, WU Fang, ZHANG Jie, DONG Jiang-tao, LIU Xiao-ling, LIANG Su, WANG Ju, ZHANG Chun-jun, WU Jiang-dong, ZHANG Le, ZHAO Hai-jun, ZHANG Wan-jiang
2021 Vol. 37 (8): 669-677 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 5483KB] ( 43 )
678 Establishment and application of TaqMan real-time PCR assays for detection of Echinococcus granulosus
WANG Bing-jie, ZHAO Li, BAN Wan-li, DUAN Lan-li, CHEN Yun-ying, ZHANG Zhuang-zhi
2021 Vol. 37 (8): 678-682 [Abstract] ( 7 ) [HTML 1KB] [PDF 2916KB] ( 42 )
683 Study of the immune response characteristics of Brucella Omp2b dominant T-B combined antigen epitope
LI Da-wei, ZHU Yue-jie, HUO Yi-shan, LI Zhi-wei, JIANG Xiao-ming, SHA Tong, CHEN Zhi-qiang, ZHANG Feng-bo, DING Jian-bing
2021 Vol. 37 (8): 683-687 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1481KB] ( 37 )
Experimental Studies
688 Bioinformatics analysis of TMPRSS2, a key protease used by SARS-CoV-2 to invade host cells
ZHANG Li-na, WEN Chao-chao, DU Xiang-xin, ZHANG Yu-tong, ZHAO Xin, ZHANG Ce, ZHANG Yu
2021 Vol. 37 (8): 688-697 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 4620KB] ( 39 )
698 Multi-locus sequence typing of Brucella strains in Shaanxi Province
NIE Shou-min, LUO Bo-yan, SUN Yang-xin, FAN Suo-ping, CHANG Wen-hui, SUN Jie, AN Cui-hong
2021 Vol. 37 (8): 698-702 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1659KB] ( 176 )
703 Cloning, identification, expression and optimization of induction of rotavirus NSP5
LIN Jia-feng, TAO Xiao-li, LU Heng-zhang, YU Mei-ling, LI Ting-ting, LI Teng-fei, CHENG Mei-hui, LI Yong-gang
2021 Vol. 37 (8): 703-708 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 2361KB] ( 41 )
709 Transcriptome analysis of immune genes in the peripheral blood in patients with Brucella infection
BAI He-xia, ZUO Ming-ming, PAN Xiao-fang, ZHAO Xin-fang, HAN Xuan-xue
2021 Vol. 37 (8): 709-714 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 3217KB] ( 41 )
715 Genotyping by MLVA reveals the regional distribution of Yersinia pestis in Gansu Province
GUO Li-min, XI Jin-xiao, GE Ya-jun, WANG Yu-meng, MIAO Ke-jun, WU Bin, XU Da-qin
2021 Vol. 37 (8): 715-720 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1753KB] ( 37 )
722 Therapeutic effect of arachidonic acid (ARA) on Schistosomiasis japonicum in mice
TANG Xian-shi, ZHAO Song, XIONG Chun-rong, JIANG Tian-tian, TONG De-sheng, YANG Kun
2021 Vol. 37 (8): 722-727 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 2777KB] ( 33 )
Reviews
728 Overview of SARS-CoV-2 viral load and its clinical value
CHEN Ai-ping, LI Tian-ping, LING Hua, ZHANG Yong-jun
2021 Vol. 37 (8): 728-733 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1054KB] ( 36 )
734 Mechanisms and new vaccine strategies for Streptococcus pneumoniae non-vaccine serotypes
LIU Fu-li, LI Jia-yin, HE Ping, HUA Yun-fen
2021 Vol. 37 (8): 734-740 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1442KB] ( 35 )
741 Activation and regulation mechanisms of the inflammasome in influenza virus infection
LIN Yu-gui, LI Cheng-yi, LI Pei-qun, ZHONG Wei-juan, LIN Chun-xiu, ZHANG Zeng-feng
2021 Vol. 37 (8): 741-747 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1710KB] ( 47 )
748 Research progress in mosquito-borne reovirus
TIAN Jie, GUO Xiao-fang
2021 Vol. 37 (8): 748-756 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1360KB] ( 35 )
Diseases Control and Prevention
757 Retrospective analysis of the canine rabies background in Shanghai from 2011 to 2020
XIA Lu-ming, YANG Xian-chao, GONG Guo-hua, WANG Jian, LIU Jian, JU Hou-bin, WU Xiu-juan, TAO Tian-gu-sheng, YU Hui-ru, LI Kai-hang, LU Jun, LI Zeng-qiang, ZHU Xiao-ying, CHEN Wei-feng, CHANG Xiao-jing, WU Jia-wen, ZHAO Hong-jin
2021 Vol. 37 (8): 757-762 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1243KB] ( 37 )
763 Analysis of the environmental factors affecting Leishmania infection in dogs in two counties of Gansu Province
LI Fan, YU Da-wei, YANG Cheng-ming, FENG Yu, YANG Jun-ke, LIU Lin-lin, GUAN Zhen-ping, ZHANG Yong-fu
2021 Vol. 37 (8): 763-766 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 1010KB] ( 38 )
Communicable Disease Surveillance
767 Analysis of the temporal and spatial distribution characteristics of newly reported advanced schistosomiasis in Poyang County
WU Xin-hua, XIE Shu-ying, LIU Li, HU Xiao-li, WANG Rao-chun, GAO Zu-lu, NING An, HU Fei
2021 Vol. 37 (8): 767-772 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 34560KB] ( 73 )
Translation
773
2021 Vol. 37 (8): 773-774 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [PDF 596KB] ( 37 )
Chinese Journal of Zoonoses
 
 
Relevant Organizations
Management Institution
Database
Medical Wwebsite
Pharmaceutical Core Journals
 
 
Chinese Journal of Zoonoses
Copyright © 2010 Editorial By Chinese Journal of Zoonoses
Support byBeijing Magtech Co.ltd E-mail:support@magtech.com.cn